خبرهای سایت

تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 6 تیر 1397، 11:04 صبح
 

دانشجویا گرامی لطفا جهت دریافت تسهیلات نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان قبل از مراجعه به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت ارائه فرم های مربوطه ،برای دریافت معرفی نامه به همراه صورتجلسه دفاع از پایان نامه یا پروپوزال رساله، به معاونت پژوهشی دانشکده مراجعه فرمائید