خبرهای سایت

ایجاد گروه جدید درس تحلیل محیط کسب و کار در برنامه کلاسی 97-96

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
ایجاد گروه جدید درس تحلیل محیط کسب و کار در برنامه کلاسی 97-96
 

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند یک گروه جدید درس تحلیل محیط شنبه ها ساعت 12-10 کد ارائه 12 با خانم دکتر آراستی ایجاد شده است.