خبرهای سایت

مهلت دفاع از پايان نامه و رساله بدون ايجاد نيمسال جديد تا تاريخ 1396/11/30

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
مهلت دفاع از پايان نامه و رساله بدون ايجاد نيمسال جديد تا تاريخ 1396/11/30
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 7 بهمن 1396، 9:45 صبح
 

بدين وسليه به استحضار مي رساند؛ با توجه به اتمام نيمسال اول سال تحصيلي 97-1396 و شروع نيمسال جديد از روز شنبه مورخ 14/11/1396 ، ""آخرين مهلت دفاع از پايان نامه و رساله در مقاطع ؛ كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي""( بدون ايجاد نيمسال جديد) با رعايت ساير شرايط و مقررات مربوط حداكثرتا تاريخ 30/11/1396 خواهد بود. در صورت عدم امكان دفاع تا تاريخ مزبور توسط دانشجويان بايد اقدام لازم برابر مقررات و بخشنامه هاي ارسالي و آيين هاي آموزشي با مراجعه به اداره آموزش ان پرديس/دانشكده انجام گردد.

بديهي است اين مهلت فقط براي كليه دانشجويان مقاطع تحصيلي فوق مي باشد كه در نيمسال اول سال تحصيلي 97-1396 داراي وضعيت فعال ثبت نام در سامانه جامع باشند و قابل تمديد نيست .