خبرهای سایت

اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 1 بهمن 1396، 10:26 صبح
 

دانشجویان گرامی جهت کسب اطلاع در خصوص اولویت های پژوهشی جدید دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر برگرفته از سند جامع تحقیقات مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی به فایل پیوست مراجعه نمایید.