خبرهای سایت

اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر
 

دانشجویان گرامی جهت کسب اطلاع در خصوص اولویت های پژوهشی جدید دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر برگرفته از سند جامع تحقیقات مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی به فایل پیوست مراجعه نمایید.