خبرهای سایت

هزينه هاي مصوب خدمات آموزشي

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
هزينه هاي مصوب خدمات آموزشي
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 24 دی 1396، 12:19 عصر
 

در خصوص تاخير در پيگيري و تسويه حساب دانشجوياني كه كليه واحدهاي دوره تحصيلي خود را گذرانده ، به استحضار مي رساند تا زمان آماده سازي سيستم،  براي موارد مذكور با اخذ رسيد بانكي و واريز هزينه مربوط(شماره حساب 5225557690  بانك ملت شعبه 1130 صاحب حساب معاونت آموزشي)اقدام نمایید. هزینه های پرداختی به شرح ذیل می باشد:

رديف

عنوان موضوع

هزينه

توضيح

1

صدور كارت دانشجويي ميهمان

-/500/000 ريال

 

2

صدور كارت دانشجويي المثني - تعويض

-/500/000 ريال

 

3

درخواست رسيدگي ميهمان و نقل و انتقال

 

-/500/000 ريال

طرح در كميته انتقال كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

4

شهريه دانشجوي ميهمان و نقل و انتقال

طبق تعرفه مصوب هر سال تحصيلي هيات امناء

 

 

5

طرح مجدد درخواست دانشجو براي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

-/200/000 ريال

 بر اساس درخواست تجديد نظر دانشجو

6

شهريه تمديد سنوات اضافه و احكام تحصيلي

( موافقت با ادامه تحصيل و ... )

( دانشجويان روزانه )

طبق تعرفه مصوب هر سال تحصيلي هيات امناء

در ادامه تحصيل دانشجوي مشروط محروم از تحصيل با راي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه – وزارتخانه– شوراي استاني

7

دروس جبراني در مقاطع تحصيلات تكميلي

طبق تعرفه مصوب هر سال تحصيلي هيات امناء

 

 

8

تاخير در پيگيري تسويه حساب دانش آموختگي و انصراف از تحصيل ( محروم از تحصيل )

( يك نيمسال پس از دانش آموختگي)

طبق تاريخ دانش آموختگي و نيمسال مربوط ( از 1-96 )

-/1/000/000 ريال

براي دانشجوي محروم از تحصيل/ انصراف از تحصيل يك نيمسال پس از آخرين نيمسال مندرج در كارنامه دانشجو كه انتخاب واحد ثبت شده  ( از 1-96 و پس از آن ) دارد .

9

تاخير در پيگيري تسويه حساب دانش آموختگي و انصراف ( دو نيمسال پس از دانش آموختگي)

طبق تاريخ دانش آموختگي و نيمسال مربوط ( از 1-96 )

-/2/000/000ريال

براي دانشجوي محروم از تحصيل/ انصراف از تحصيل يك نيمسال پس از آخرين نيمسال مندرج در كارنامه دانشجو كه انتخاب واحد ثبت شده  ( از 1-96 و پس از آن ) دارد .