خبرهای سایت

اطلاعیه برگزار نشدن کلاسهای دکتر طالبی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه برگزار نشدن کلاسهای دکتر طالبی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 18 آذر 1396، 11:26 صبح
 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلیه کلاسهای دکتر طالبی روز شنبه 18/9/96 برگزار نمی گردد.