خبرهای سایت

سمینار امپراطوری کسب و کار

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سمینار امپراطوری کسب و کار
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 4 آذر 1396، 11:05 صبح
 

معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی “سمینار امپراطوری کسب و کار  را  در روز چهارشنبه مورخ   22  آذرماه 1396 از ساعت 9-12” برگزار می کند.

کسب اطلاعات بیشتر:   http://ent.ut.ac.ir/fa/research

شماره تماس:88225030