خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس های روز دوشنبه 17 مهر به استثنای کلاس تئوری مدیریت پیشرفته آقای دکتر جعفری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس های روز دوشنبه 17 مهر به استثنای کلاس تئوری مدیریت پیشرفته آقای دکتر جعفری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 16 مهر 1396، 3:15 عصر
 

کلاس های روز دوشنبه 17 مهرماه ساعت 12-10 ( به جز کلاس آقای دکتر جعفری )  به دلیل تشکیل شورای عمومی دانشکده تعطیل می باشد.