خبرهای سایت

عضویت در کتابخانه دانشکده کارآفرینی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عضویت در کتابخانه دانشکده کارآفرینی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 25 شهریور 1396، 9:00 صبح
 

ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به دانشجویان گرامی
برای عضویت در کتابخانه دانشکده کارآفرینی انجام موارد ذیل الزامی است:
1. فعال کردن پست الکترونیک دانشگاه: (با مراجعه به سایت دانشگاه تهران به آدرس ut.ac.ir، خدمات کاربران، دانشجویان، راهنمای استفاده از خدمات، رایانامه (email))
2. دریافت فایل الکترونیکی عضویت از پورتال کتابخانه به آدرس ent.ut.ac.ir/fa/entlibrary(تصویر ذیل)
3. تکمیل فرم عضویت
4. ارسال فرم تکمیل شده (به صورت فایل word از طریق ایمیل دانشگاه به ایمیل کتابخانه به آدرس libreg@ent.ut.ac.ir)
5. ذکر شماره دانشجویی در موضوع ایمیل الزامی است.
6. ایمیل هایی که به غیر از ایمیل با دامنه دانشگاه باشند حذف می شود.
7. پاسخ دهی به تمامی موارد خواسته شده در فرم عضویت الزامی است در صورت عدم تکمیل همه موارد، ثبت نام انجام نخواهد شد.
8. به همراه داشتن کارت دانشجویی به هنگام مراجعه به کتابخانه الزامی است.