خبرهای سایت

تغییر کد درس های کارآفرینی سازمانی و کسب وکار بین الملل (گرایش سازمانی)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر کد درس های کارآفرینی سازمانی و کسب وکار بین الملل (گرایش سازمانی)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 4 شهریور 1396، 9:27 صبح
 

به  اطلاع دانشجویان گرایش سازمانی می رساند کد دروس کارافرینی سازمانی و کسب و کار بین الملل به شرح ذیل تغییر یافته است:

کارافرینی سازمانی 6601263 کد ارائه 1

کسب و کار بین المللی6601262  کد ارائه 1