دسترسی به چکیده رساله های دکتری

چکیده رساله دکتری با عنوان: تبیین نقش محیط نهادی و اقتصادی بر فرآیند کارآفرینی مولد با تاکید بر فراوانی منابع

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چکیده رساله دکتری با عنوان: تبیین نقش محیط نهادی و اقتصادی بر فرآیند کارآفرینی مولد با تاکید بر فراوانی منابع
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 9 مرداد 1396، 10:12 صبح
 

فرم مشخصات و چکیده­ی رساله:

عنوان رساله:

تبيين نقش محيط نهادي و اقتصادي بر فرآيند كارآفريني مولد با تاكيد بر فراواني منابع

نام و نام خانوادگی دانشجو:

گرایش:

سال ورود:

تاریخ دفاع:

شاهين جوادي

بخش عمومي

1390

 

استاد راهنما:

دكتر محمود متوسلي

استاد مشاور اول:

دكتر جهانگير يدالهي فارسي

استاد مشاور دوم:

دكتر حامد شكوري گنجوي

استاد داور خارجی:

دكتر عباس شاكري

استاد داور داخلی:

دكتر حميد پاداش زيوه

استاد داور داخلی:

دكتر كامبيز طالبي

استاد داور داخلی:

دكتر علي داوري

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دكتر كامبيز طالبي

چکیده:

هدف اين رساله همانطور كه از نام آن بر مي‌آيد در درجه اول تبيين نقش محيط نهادي و اقتصادي بر كارآفريني مولد و در ضمن آن تبيين پديده نفرين منابع بر اساس عوامل موثر بر فرآيند كارآفريني در كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت از جمله ايران است. به منظور دستيابي به اين اهداف، مباني نظري مربوط به كارآفريني و عوامل موثر بر آن و مباني نظري مربوط به نفرين منابع بررسي گرديد. در مرحله‏ي اصلي پژوهش حاضر از ابزار آزمون فرضيه‌هاي آماري، روش علي-مقايسه‌اي، مدل‌سازي (شامل روش تحليل پوشش داده‌ها، مدل‌هاي اقتصادسنجي و پويايي سيستم)،  و روش تاريخي استفاده شد. داده‌هاي بكار رفته در مدل‌هاي تحليل پوششي داده‌ها و مدل‌هاي اقتصادسنجي از بانك‌هاي اطلاعاتي سازمان‌هاي بين‌المللي مانند مجمع جهاني اقتصاد، بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و ديده‌بان جهاني كارآفريني و داده‌هاي بكار رفته در مدل‌ سيستمي پويا از بانك‌هاي اطلاعاتي سازمان‌هاي كشور (ايران) مانند بانك مركزي، مركز آمار ايران و ديده‌بان جهاني كارآفريني در ايران استخراج شده است.

تحقيق حاضر تاييد مي‌كند كه رانت‌هاي نفتي در كشورهاي صادركننده نفت مي‌تواند بر عوامل محيط نهادي و اقتصادي موثر بر فرآيند كارآفريني تاثير منفي داشته و در نتيجه بر فرآيند كارآفريني اثر منفي داشته باشد. به عبارت ديگر با تلفيق مباني نظري مربوط به كارآفريني و عوامل موثر بر آن و مباني نظري مربوط به نفرين منابع، چارچوب و مدل مفهومي‌اي شكل مي‌گيرد كه مي‌توان آن را نظريه عمومي نفرين منابع نام نهاد. در اين چارچوب مي‌توان از همه ديدگاه‌ها و نظريه‌هاي تبيين‌كننده پديده نفرين منابع بهره برد و در واقع همه آنها سهمي در تبيين پديده مذكور دارند و عوامل ديگري نيز وجود دارند كه تاكنون مغفول واقع شده‌اند. اصلاحات و سياستگذاري در همه عوامل محيط نهادي و اقتصادي به منظور ارتقاء سطح كارآفريني و در ضمن جلوگيري از بروز پديده نفرين منابع لازم است.

كليد واژه­ها:  كارآفريني، تئوري عمومي نفرين منابع، محيط نهادي، فرهنگي، سياسي، آموزشي، مالي، اقتصاد كلان، ساختار دولت، اقتصاد نهادگرايي، اقتصادسنجي، پويايي سيستم.

امضای استاد راهنما:                                    امضای دانشجو:                                               تاریخ: 14/04/1396

دانشجوی محترم : لطفا چکیده رساله خود را به صورت خلاصه به صورت دستی و الکترونیکی به کارشناس آموزش تحویل دهید.