دسترسی به چکیده رساله های دکتری

چکیده رساله دکتری با عنوان واكاوي فرايند تصميم‌گيري ايجاد كسب و كار جديد در صنايع فناور پيشرفته ايران (حوزه نانو و زيست‌فناوري)"

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چکیده رساله دکتری با عنوان واكاوي فرايند تصميم‌گيري ايجاد كسب و كار جديد در صنايع فناور پيشرفته ايران (حوزه نانو و زيست‌فناوري)"
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 25 تیر 1396، 11:04 صبح
 

عنوان رساله:

واکاوی فرایند تصمیم‌گیری ایجاد کسب و کار جدید

در صنایع فناور پیشرفته ایران (حوزه نانو و زیست‌فناوری)

نام و نام خانوادگی دانشجو:

گرایش:

سال ورود:

تاریخ دفاع:

مهدی زیودار

کسب و کار جدید

1390

20/4/1396

استاد راهنما:

دکتر نرگس ایمانی‌پور

استاد مشاور اول:

دکتر کامبیز طالبی

استاد مشاور دوم:

دکتر سیدرسول حسینی

استاد داور خارجی:

دکتر اسدالله کردنائیج

استاد داور داخلی:

دکتر محمدرضا زالی

استاد داور داخلی:

دکتر علی داوری

استاد داور داخلی:

دکتر سیدمجتبی سجادی

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر علی داوری

چکیده:

تصمیم‌گیری کارآفرینان جهت ایجاد کسب و کارهای جدید، یکی از محورهای اصلی پژوهش‌های کارآفرینی است. در عین حال، تصمیم‌گیری کارآفرینان، پدیده‌ای است که تبیین آن بر مبنای پیش‌فرض‌های غایت‌گرای حاکم بر بخش عمده‌ای از الگوهای موجود تصمیم‌گیری، ممکن نمی‌باشد. در حقیقت، تبیین این پدیده، نیازمند اتخاذ پیش‌فرض‌های جدید است. از سویی، فرایند تصمیم‌گیری کارآفرینان در هر جامعه‌ای، متأثر از شرایط زمینه‌ای و محیط کسب و کار آن جامعه است. از این رو، و با توجه به لزوم زمینه‌محوری در پژوهش‌های آتی رشته کارآفرینی، نیاز به انجام پژوهش، جهت واکاوی فرایند تصمیم‌گیری ایجاد کسب و کار جدید در شرایط زمینه‌ای خاص کشور ایران وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است ضمن اتخاذ رویکرد غیر غایت‌گرا و در چارچوب طرح تحقیق کیفی نظریه برخاسته از داده‌ها، به واکاوی فرایند تصمیم‌گیری ایجاد کسب و کار جدید، در نمونه‌ای از کارآفرینان نوپای حوزه صنایع فناور پیشرفته (نانو و زیست‌فناوری) ایران پرداخته شود. پژوهش حاضر به لحاظ جهت‌گیری، بنیادی است؛ و از نظر هدف، اکتشافی می‌باشد. نوع پژوهش کیفی و راهبرد اتخاذ شده جهت پژوهش نیز نظریه‌پردازی برخاسته از داده‌ها است. روش نمونه‌گیری، نظری و ملاک تعیین حجم نمونه، اشباع نظری بود. گردآوری داده‌ها، پس از نهایی شدن پروتکل مصاحبه، و با استفاده از مصاحبه‌های متعدد کیفی واقعه‌محور با 20 کارآفرین نمونه نظری پژوهش انجام شد. تحلیل داده‌های گردآوری شده، توسط سه رویه یکپارچه کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت. نتایج تحلیل‌ها، شش مقوله را به‌عنوان عناصر تشکیل‌دهنده فرایند مورد مطالعه، تعیین نموده است. این مقوله‌ها شامل «ویژگی‌ها و پیشینه کارآفرین»، «شرایط خاص زمینه‌ای»، «شرایط عمومی زمینه‌ای»، «گرایش و شایستگی کارآفرینانه»، «شناسائی، ارزیابی و توانمندسازی»، و «تصمیم ایجاد کسب و کار» می‌باشند. گزاره‌های ناظر بر روابط میان مقوله‌ها، امکان توسعه الگوی فرایندی تصمیم‌گیری ایجاد کسب و کار جدید در نمونه کارآفرینان حوزه کسب و کارهای فناور پیشرفته ایران را فراهم می‌کند. همچنین، فرایند تصمیم‌گیری مورد مطالعه، به‌عنوان واحد تحلیل در پژوهش، در قالب خط داستان نظریه ماهوی برخاسته از داده‌ها، تبیین می‌شود. این نظریه، مهم‌ترین نوآوری علمیِ پژوهش است، و چرایی و چگونگی شکل‌گیری فرایند مذکور را تبیین می‌نماید. این تبیین، به‌واسطه انتخاب پیش‌فرض‌های فلسفی رهیافت غیرغایت‌گرا به فرایند مورد مطالعه، میسر گردید. پیشنهادهای مبتنی بر پژوهش انجام شده، در سه بخش کاربردی، سیاست‌گذاری و انجام پژوهش‌های آتی، ارائه شده‌اند.