دسترسی به چکیده رساله های دکتری

چکیده رساله دکتری با عنوان:" طراحی مقیاس سنجش گرایش کارآفرینانه فناورانه و تبیین تاثیر آن بر عملکرد – مورد مطالعه: موسسات پژوهش و فناوری دولتی در بخش انرژی ایران"

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چکیده رساله دکتری با عنوان:" طراحی مقیاس سنجش گرایش کارآفرینانه فناورانه و تبیین تاثیر آن بر عملکرد – مورد مطالعه: موسسات پژوهش و فناوری دولتی در بخش انرژی ایران"
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 25 تیر 1396، 11:02 صبح
 

عنوان رساله:

طراحی مقیاس سنجش گرایش کارآفرینانه فناورانه و تبیین تاثیر آن بر عملکرد – مورد مطالعه: موسسات پژوهش و فناوری دولتی در بخش انرژی ایران

نام و نام خانوادگی دانشجو:

گرایش:

سال ورود:

تاریخ دفاع:

علی خان آقا

فناوری

1390

19 تیرماه 1395

استاد راهنما:

دکتر علی مبینی دهکردی

استاد مشاور اول:

دکتر محمدرضا زالی

استاد مشاور دوم:

دکتر سیدرضا حجازی

استاد داور خارجی:

دکتر محمد حسن زاده

استاد داور داخلی:

دکتر کامبیز طالبی

استاد داور داخلی:

دکتر مرتضی اکبری

استاد داور داخلی:

دکتر مهران رضوانی

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر کامبیز طالبی

چکیده:

در این پژوهش توسعه و اعتبار سنجی مقیاسی جدید برای ارزیابی گرایش کارآفرینانه پژوهشکده های وابسته به پژوهشگاههای صنعت انرژی ایران، بعنوان شاخصی از گرایش این سازمان ها به مشارکت در کارآفرینی فناورانه و بررسی نتایج حاصل از آن، به اجرا در آمده است. با ملاحظه فشار روزافزون بر پژوهشگاه های دولتی برای بکارگیری عملی نتایج حاصل از تحقیق و توسعه انجام گرفته با بودجه های دولتی، این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های وضعیت استراتژیک کارآفرینانه در پژوهشکده ها طراحی و به این منظور، سازه شناخته شده گرایش کارآفرینانه (متعلق به ادبیات کارافرینی شرکتی) با زمینه سازمانی جدید تطبیق داده شده است.

روش تحقیق بکارگرفته شده از نوع آمیخته اکتشافی بوده و طی آن مقیاس ارزیابی جدیدی با نام گرایش کارآفرینانه فناورانه برای اندازه گیری میزان گرایش پژوهشکده ها به بهره برداری از فرصت های فناورانه توسعه داده شده است. سازه/مقیاس جدید از 4 بعد تشکیل یافته است که به ترتیب اهمیت نوآوری فناورانه، پیشگامی، تقلیدناپذیری پایدار و مدیریت مشارکتی نامگذاری شده اند. مقیاس جدید در پیش بینی عملکرد مالی پژوهشکده های موجود در جامعه آماری موفق می نمایاند. در بخش دوم پژوهش و بوسیله روش های مختلف کمّی، رابطه میان گرایش کارآفرینانه فناورانه و عملکرد مالی پژوهشکده ها در مدل های مختلف اقتضایی و ترکیبی مورد بررسی بیشتر قرار گرفته است. نتیجه نهایی آنست که گرایش کارآفرینانه فناورانه هنگامی بیشترین تاثیر را بر عملکرد مالی پژوهشکده ها دارد که آن سازمان با ترکیبی از شرایط محیطی نامساعد و شرایط درونی مساعد مواجه باشد.

این پژوهش با توسعه دامنه کاربرد سازه گرایش کارآفرینانه از حوزه بنگاههای خصوصی به یک زمینه جدید سازمانی (پژوهشگاه های دولتی)، در ادبیات آن حوزه مشارکت نظری داشته است. بعلاوه سازه رفتاری گرایش کارآفرینانه فناورانه، اشارات سیاستی مهمّی برای ادبیات کارآفرینی آکادمیک دربر دارد، زیرا مشخصات راهبردی یک پژوهشکده کارآفرین را نمایان می سازد.