خبرهای سایت

اطلاعیه درس مبانی کارآفرینی (دانشجویان پردیس البرز )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه درس مبانی کارآفرینی (دانشجویان پردیس البرز )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 22 اسفند 1395، 11:02 صبح
 

به اطلاع دانشجویان درس مبانی کارآفرینی( پردیس البرز )  دکتر جعفری مقدم می رساند کلاس درس فوق در تاریخ 24/12/95 برگزار نمی گردد.