خبرهای سایت

عدم ارائه خدمات آموزشي روز شنبه 24 آبان ماه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم ارائه خدمات آموزشي روز شنبه 24 آبان ماه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 19 آبان 1393، 10:43 صبح
 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند اداره آموزش روز شنبه 24/8/93  به دلیل برگزاری کنفرانس(AUAP)

 هیچگونه خدمات آموزشی ارائه نمی دهد.