خبرهای سایت

اطلاعیه در خصوص پرداخت شهریه و بازگشت

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه در خصوص پرداخت شهریه و بازگشت
 

دانشجویان گرامی ؛ توجه داشته باشید درابتدای هر نیمسال و در زمان انتخاب واحد ، شهریه پرداختی خود را طبق اطلاعیه های آموزش ، محاسبه کرده و رقم دقیق را در سامانه پرداخت کنید ، همچنین برای دریافت وام از امور دانشجویی دقت کنید که وام پرداختی بیش از سقف شهریه شما نباشد ، چون دانشکده هیچ تعهدی در قبال بازگرداندن شهریه اضافی شما ندارد و عواقب آن با خود دانشجو می باشد.