خبرهای سایت

مهلت تحویل عنوان و پروپوزال دانشجویان جهت طرح در گروه های آموزشی

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
مهلت تحویل عنوان و پروپوزال دانشجویان جهت طرح در گروه های آموزشی
 

به اطلاع می رساند مهلت تحویل عنوان و پروپوزال پایان نامه و رساله به کارشناس آموزش برای طرح در جلسات گروه های آموزشی تا ساعت 12روز شنبه هر هفته می باشد و مواردی که بعد از این ساعت و روز یکشنبه دریافت شود دردستور جلسه  هفته آینده گروه قرار می گیرد خواهشمند است موارد مذکور را تا روز اعلام شده تحویل نمایید.