خبرهای سایت

فراخوان برنامه های بورسیه دکتری وپسا دکتری واعتبارات تحقیقاتی ( گرانت) سال 17-2016 مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک وتکنولوژی زیستی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فراخوان برنامه های بورسیه دکتری وپسا دکتری واعتبارات تحقیقاتی ( گرانت) سال 17-2016 مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک وتکنولوژی زیستی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 12 اسفند 1394، 9:52 صبح
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مشاهده نمایید.