خبرهای سایت

اطلاعیه نحوه ارزیابی و تعیین نمره مقاله در پایان نامه

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه نحوه ارزیابی و تعیین نمره مقاله در پایان نامه
 

نظر به تصمیم شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 26/11/1394 درخصوص  نحوه ارزیابی و تعیین نمره  مقاله مستخرج از پایان نامه به استحضار می­رساند درصورتی که مقاله تحویل استاد راهنما شده باشد و به تایید هیات داوران در جلسه دفاع برسد 5/0 نمره و  اگر در مجلات معتبر علمی برای داوری ارسال شده باشد5/0 نمره ی دیگر  اضافه خواهد شد.

 شرح امتیازات در فایل پیوست قابل مشاهده است.