اخبار و اطلاعیه های امور فارغ التحصیلان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه بررسی کارنامه برای فراغت از تحصیل
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 27 بهمن 1394، 10:17 صبح
 

مطالبق آئین نامه جدید دریافتی از اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه، "دانشجویان موظفندحداكثر يك نيمسال قبل از دانش آموخته شدنيا شروع  نيمسالآخر" سوابق تحصيلي خود  و كارنامه را از طریق اداره آموزش دانشکده، بررسي و تائید و امضا کرده ، تا در پرونده الکترونیک دانشجو ضبط گردد. بر اين اساس"هيچ گونهاعتراضي"پس از وصول گزارش فارغ التحصيلي ، براي اصلاح كارنامه و اقدامات بعدياز دانشجو پذيرفته نخواهد شد .