خبرهای سایت

اطلاعیه شركت در كارگاه تخصصي آشنايي با نرم افزار مكس كيودا

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه شركت در كارگاه تخصصي آشنايي با نرم افزار مكس كيودا
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 14 بهمن 1394، 8:44 صبح
 

به منظور هماهنگي با مؤسسه مذكور می توانید با سركار خانم نمازي كارشناس پژوهشي  به شماره تلفن61113122 تماس حاصل نمایید.