خبرهای سایت

اطلاعیه شركت در كارگاه تخصصي آشنايي با نرم افزار مكس كيودا

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه شركت در كارگاه تخصصي آشنايي با نرم افزار مكس كيودا
 

به منظور هماهنگي با مؤسسه مذكور می توانید با سركار خانم نمازي كارشناس پژوهشي  به شماره تلفن61113122 تماس حاصل نمایید.