خبرهای سایت

ارائه گروه جدید درس روش تحقیق با آقای دکتر داوری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
ارائه گروه جدید درس روش تحقیق با آقای دکتر داوری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 4 بهمن 1394، 11:57 صبح
 

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند گروه جدید درس روش تحقیق با آقای دکتر داوری شنبه ها ساعت 4-2 کد 8 ارائه شده است .