خبرهای سایت

ارائه گروه جدید درس روش تحقیق با آقای دکتر داوری

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
ارائه گروه جدید درس روش تحقیق با آقای دکتر داوری
 

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند گروه جدید درس روش تحقیق با آقای دکتر داوری شنبه ها ساعت 4-2 کد 8 ارائه شده است .