خبرهای سایت

جابه جایی ساعت درس سمینار در کارآفرینی ( دکتر ضیا)

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جابه جایی ساعت درس سمینار در کارآفرینی ( دکتر ضیا)
 

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند درس سمینار در کارآفرینی( دکتر ضیا) از روز یکشنبه ساعت 12-10 به ساعت 10-8 یکشنبه ها  انتقال یافته است.